Naked_Traderr

Trade 6 - FTMO Challenge

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
I. BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG


1. Tương quan Seller & Buyer: SELLER

2. Vùng đảo chiều tiềm năng: YES


II. CHẤT LƯỢNG LỆNH


1. Tín điệu đảo chiều uy tín: YES

2. Entry tối ưu: YES

3. Stoploss an toàn: YES
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.