Jayce_Pham

GBPUSD_ Cân nhắc SELL ngắn

Giá xuống
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Dài hạn : Giá break vị trí cản mạnh.
Ngắn hạn: break kênh giá với MMT ủng hộ SELL mạnh.
Có thể SELL ngắn với GBPUSD đầu tuần.
Bình luận:
Thoát 50% lệnh, 50% để snow ball profit
Bình luận:
Đạt 50% target!
Bình luận:
Giá đạt Target

If you want to learn my strategy or trading with me. Follow me as below, I would help anytime.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.