Tan_Phong

GBPUSD - Thuần PTKT

Đào tạo
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Trên mô hình D1, giá hiện tại đang gặp 2 cản lớn trùng nhau là trenline và Fibo. Quan sát chia nhỏ nến, chúng ta nhận thấy có nhiều lần muốn bứt cản đi lên, tuy vậy vẫn đang thất bại. Không phá được cản này, mục tiêu 1.255-1.126 không khó !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.