Jayce_Pham

Sell_Scalping GU trong ngắn hạn 1 ngày tới

Giá xuống
Jayce_Pham Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
MMT giảm dần
Break trend tăng - Tích lũy TRI
Chờ giá break mô hình - Có thể có Fail break out trước khi di chuyển
Bình luận:
Break out bất thường khỏi TRI. Theo giõi trước khi vào
Bình luận:
Bỏ GU
Bình luận:
SL fail do không đánh giá kỹ suy giảm MMT & DXY trước khi quyết định side.

Jayce Pham - Founder & CEO of NCI Trading system
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.