Kalima102

Buy limit GBPUSD

Giá lên
Kalima102 Pro Cập nhật   
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
GBPUSD hướng tăng hồi ngắn hạn, buy limit 50%R2, 50%R3
Bình luận: Cắt hòa, lực lên ko có
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.