dinhchien

GBPUSD - Kết hợp Keltner, Stochastic & Higher High Higher Low

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
stop/profit: 2/2; keltner cross: 1; reset entry; keltner confirm: upper/lower 1; stochastic: 80/17; LH/HL: 5
Max risk: 4%.
Xác định xu hướng:
- Keltner Channel: Giá vượt Upper/Lower 1.
- Stochastic:
...Xu hướng tăng: chỉ số k>80
...Xu hướng giảm: chỉ số k<17.
- Higher High Higher Low:
... Tăng: Higher Low (HL)
...Giảm: Lower High (LH)
Cách vào lệnh:
Cả 3 điều kiện trên thỏa vào lệnh khi chỉ báo Stochastic cho k cắt lên d vào lệnh Buy. k cắt xuống d vào lệnh Sell.
********* Xem xét vào lệnh 2 theo Fibo để có tỉ lệ Risk/reward: 1/2......

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.