Samurai_FX_VN

Sell dài hạn GBPUSD

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Hiện tại sóng điều chỉnh ABC đã hoàn thành sóng A và sóng B. chúng ta bán dài theo nhioj giảm từ B đến C.
Nhịp này giữ khoảng 3-6 tháng mới có thể về đến tp cuối cùng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.