TuyeenTrnVn

GBPUSD- Daily-5/12- Break hard support or not??

Giá xuống
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Tell me what is your choice??
Case 1: Case 2:
In week:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.