Hong_Hoang_Trading_Group

SELL GBPUSD 28/12/2021

Giá xuống
OANDA:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Sell Gbpusd giá hiện tại sl 10 pip
Nhớ đi đúng vol và tuân thủ sl

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.