dinhchien

GBPUSD - Day trade signal by Keltner Channel 30-Sep-2020

Giá lên
FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Risk per trade: 1%.
Risk/reward: 1/1.1
Percent profitable ~ 51% in 20.000 history bars
---> how to signal works in links below.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.