ThePhi-FX

GBPUSD - SELL WITH BEARISH PINBAR

FOREXCOM:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Nhận xét cặp GBPUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm vùng kháng cự quanh 1.36000 (vùng số tròn), hồi quy vùng Fibonacci 50% và chạm EMA21;
3. Setup vào lênh: Pinbar .
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

GBPUSD forecast:
1. Downtrend;
2. GBPUSD has retested to resistance around 1.36000 (round number), retreated to fibonacci 50% and touched EMA21;
3. Setup priceaction: pinbar .
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.