GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch Vàng Tháng 1

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng vẫn tăng như dự kiến
Tiếp tục canh buy vàng giá 1260 - 1265
mục tiêu không đổi là 1300 nha

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.