GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch Vàng Tháng 1

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng vẫn tăng như dự kiến
Tiếp tục canh buy vàng giá 1260 - 1265
mục tiêu không đổi là 1300 nha

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch.