WyckoffianVN

GOLD - Liệu có đi xuống?

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Theo quan điểm của mình là giá sẽ giảm.
Đóng lệnh: dừng lỗ