GKFXPrimeVN

chiến lược giao dịch gold

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng vẫn trong cấu trúc giảm
canh sell ở các vùng 1280, 1283,1287
mục tiêu là 1268
đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh