GKFXPrimeVN

chiến lược giao dịch gold

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng vẫn trong cấu trúc giảm
canh sell ở các vùng 1280, 1283,1287
mục tiêu là 1268
đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.