GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Thị trường đang thể hiện sự lo ngại về rủi ro
Canh Buy vùng giá 1310
mục tiêu tiềm năng lên đến 1330 - 1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.