GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch Gold

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Canh Buy vùng giá 1294 - 1300
mục tiêu có thể lên đến 1350

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh