GKFXPrimeVN

Chiến lược vàng tháng 1 năm 2019

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
vàng vẫn trong trend tăng khá tốt
Buy vùng giá 1250 - 1260
mục tiêu 1300
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.