GKFXPrimeVN

Chiến lược vàng tháng 1 năm 2019

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
vàng vẫn trong trend tăng khá tốt
Buy vùng giá 1250 - 1260
mục tiêu 1300
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro