GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh vàng

Giá xuống
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Cặp XAUUSD bị hạn chế đà tăng khi dòng tiền quay ngược vào chứng khoán
Canh sell tại giá 1299, mục tiêu 1290, stop loss 1302
Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.