AnalysisEagle8x

Gold nên theo dõi thay vì vào lệnh, D1 Không break 1739 thì...!

COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Dự luật kích thích chỉ là tin tức tạm thời. Trong khi nhà đầu thấy đang vàng tăng, vẫn đúng với tin tức. Nhưng đương nhiên kinh tế Mỹ đang phục hồi thì khi tin tức tiêu hóa khả năng lớn vàng sẽ có tỷ lệ bán ra nhiều hơn.
Anh chị em quan sát kỹ phiên hôm nay nếu Nến D1 không qua 1739 thì nên thả sell lệnh và SL ở 1748
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.