GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh Gold

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Gold đang thể hiện mức tăng trở lại, khi tâm lý lo ngại rủi ro quay trở lại

Canh mua vùng giá 1.300-1.305
mục tiêu tiềm năng lên đến 1325

Đây là quan điểm cá nhân nhà đâu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.