GKFXPrimeVN

Chiến lược kinh doanh vàng

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng vẫn đang trong trend tăng tôt trong vài tháng gần đây
Tiếp tục canh buy khi vàng tiếp cận lại trend ở vùng buy 1320-1325
Mục tiêu lên có thể hướng đến là 1360

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.