GKFXPrimeVN

chiến lược kinh doanh GOLD

Giá lên
COMEX:GC1!   Hợp đồng tương lai Vàng
Vàng đã thoát khỏi vùng đi ngang và tăng giá
Canh buy tại giá 1300, mục tiêu tiềm năng lên đến 1325
Đây là quan điểm cá nhân, anh chị cân nhắc khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.