phanvinhhai

GEG- Cứ từ từ, GEG chạy mất đâu mà sợ

Giá lên
HOSE:GEG   CTCP DIEN GIA LAI
GEG- Cứ từ từ, GEG chạy mất đâu mà sợ.
Chờ điểm hồi test với vol thấp, GEG sẽ quay trở lại với điểm mua tối ưu.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.