dinhchien

GER30 [DAX INDEX] - tín hiệu giảm H4

Giá xuống
FX:GER30   Chỉ số DAX
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: Divergence MACD.
- Daily: Pinbar.
- H4: phá quy luật tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.