dinhchien

GER30 - Tín hiệu giảm h1 [swing]

Giá xuống
FX:GER30   Chỉ số DAX
Rủi ro: 1%.
Chúc may mắn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.