dinhchien

GER30 - Tín hiệu giảm h1 [swing]

Giá xuống
FX:GER30   Chỉ số DAX
Rủi ro: 1%.
Chúc may mắn.