HHermes

GEX!!! bắt đáy 21.x, cắt lỗ thủng 20, target 26.x - 27.x

Giá lên
HOSE:GEX   TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
GEX!!! bắt đáy 21.x, cắt lỗ thủng 20, target 26.x - 27.x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.