HoangMinhchannel

GMD với mốc tiếp theo 55.9 - 58.7

Giá lên
HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
GMD trong phiên ngày 29 tháng 7 khi có tín hiệu vượt khỏi vùng kháng cự ngắn hạn 44.9 - 45.0, vùng mua an toàn dự kiến sẽ là đợt Retest lại vùng này, tuy nhiên giá khi về sát vùng thì lại có tín hiệu bật mạnh.

Dự kiến trong ngắn hạn, giá sẽ tiến đến vùng Target tiếp theo dự kiến sẽ là 55.9 - 58.7.

Hoàng Minh
Contact: 0941.14.8679
Nhóm phân tích ngành: https://t.me/FASTVNINDEX
Fanpage: https://www.facebook.com/FASTVNIndex
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.