HOSE:GMD   CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT
Xu hướng hiện tại đang tích lũy khá đẹp, vùng kháng cự mạnh là 26.8 nếu nến ngày đóng vượt trên 26.8 sẽ bước vào xu hướng tăng. Ngành cảng biển dự đoán sẽ hưởng lợi rất tốt trong 2019. có thể nắm giữ trung hạn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.