Linda369

Dự báo Gold ngày 24.5.2022

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Tuần trước kết nến cho thấy thị trường vàng đã cho thấy tín hiệu Buy lên
Canh Buy với TP Hợp lý. Dự báo trong tuần này vào thứ 5 sẽ có đột biến về vàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.