Linda369

Dự báo Gold ngày 27.5.22

Giá lên
WHSELFINVEST:GOLDCFD   Gold (per 0.1) CFD
Tiếp tục buy Vàng. Với biên độ lợi nhuận giảm vì vàng bị nén nhiều ngày. Tuy nhiên vẫn chưa có tín hiệu nào cho thấy vàng đi xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.