MinhAnhhh

Chú ý: GOOGL D1 đã giảm xuống dưới đường FC!!!

NASDAQ:GOOGL   Alphabet Inc (Google) Class A
Đường chỉ báo Future Carrera đã chuyển sang bạc nên bạn phải bắt đầu cẩn thận rủi ro!
Sau khi tín hiệu chuyển bạc, GOOGLE D1 đã giảm xuống dưới đường Future Carrera !!!

Từ 02/11/2020 sau khi tín hiệu báo đèn xanh, có thể tham gia làn sóng đầu tiên của Bull Market
09/06/2021 tín hiệu xanh lại bắt đầu được bật, có thể bước vào làn sóng thứ hai của Bull Market

Từ hai làn sóng này, mức lợi nhuận cao nhất có thể kiếm là 74. 01%! !
Lưu ý ngày đáo hạn của trái phiếu Hoa Kỳ vào tháng 11!

Chúc các bạn có một ngày giao dịch thành công!!!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.