Tầm nhìn dài hạn cho con GRT cực kì hot trend DEFI. Hiện tại GRT đang tích lũy khung D tại đáy số 2 trong sóng eliot. GRT sẽ pump vượt qua hộp đi đến vùng số 3 trong khoảng 2-3 tháng nữa. Thời kì bay của altcoin vẫn còn rất nhiều.