Huyen_NGSF

GVR - ĐIỂM MUA TRUNG HẠN

Giá lên
HOSE:GVR   TD CN CAO SU VN - CTCP
Ngày 24-05-2021

MUA VÀO khi tuần đóng cửa xác nhận trên 27, cắt lỗ = 21, chốt lời tối thiếu 33-34, chốt lời kỳ vọng 38-39
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.