Phamdong1969

GXS 4h

Giá lên
BINANCE:GXSBTC   None
GXS/BTC đồ thị dài hạn vẫn nẳm trong xu hướng giảm giá dài hạn,
Tuy nhiên ở khung ngắn hạn dã cho những dấu hiệu phục hồi, Mức kháng cự tại 156 - 161 - 172
Nếu 7h sáng mai nếu giá đóng cửa dưới 1427 thì đợt phục hồi thất bại.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.