HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Xu hướng điều chỉnh tăng ngắn hạn, chưa có dấu hiệu xác nhận đảo tăng trung hạn
Sóng 3 H4 tăng tại vùng giá 10.130
Sóng 5 dự kiến sẽ đạt giá 11.2xx
Tại sóng 5 sẽ xuất hiện điều chỉnh hoặc sideway nhẹ rồi đảo chiều giảm luôn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.