lanhtran134

HAG xứng đáng để chờ đợi

Giá xuống
HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
HAG vẫn chưa hết nhịp điều chỉnh của sóng tăng.
Nên chờ đợi để có điểm mua vào tốt (khu vực 3200-3600).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.