HOSE:HAG   CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG ANH GIA LAI
Đẹp thế này mà k mua vào thật có lỗi với bản thân!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.