HOSE:HAP   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
break khỏi vùng giá đi ngang kèm vol vượt trung bình, chất xúc tác cp tốt
sl:10%
target 30%

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.