AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH HBC - CÓ DẤU HIỆU XÁC LẬP ĐÁY - PHÁ VỠ XU HƯỚNG GIẢM

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
ELLIOTT: Sau khi phá vỡ mô hình sóng Ending diagonal của sóng C, HBC đang trong giai đoạn Pull back về để chuẩn bị cho một chu trình sóng tăng mới.
MÔ HÌNH: Xuất Hiện Mô hình Vai Đầu Vai đảo chiều xu hướng ==> Hiện tại HBC đang ở Vai phải => Vị thế mua tốt với kì vọng phá Đường Neck line.
KẾT LUẬN: HBC có thể tiếp tục tăng 25% giá trị.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.