dinhchien

HBC - Đoán tăng theo Double Bottom 28/5/2022

HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
* KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022:
- Doanh thu: 17,500 tỷ.
- Cổ tức bằng tiền mặt: 5%.

* PHÂN TÍCH KỸ THUẬT:
- Khung NGÀY:
... Double bottom: kỳ vọng mô hình 2 đáy.
... Khối lượng tăng đã vượt lên trung bình 20 nến (1 tháng).
- Khung 4 GIỜ:
...Phân kỳ thực:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.