haihuynguyen79

HBC tạo mô hình cốc tay cầm. taget 19

Giá lên
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
HBC tạo mô hình cốc tay cầm. taget 19 . đã có dòng tiền vào mã hbc. có thể lướt đánh ngắn mã này thời gian này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.