dangstrongdd

Lợi nhuận sụt giảm mạnh

Giá xuống
HOSE:HBC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
Cần theo dõi kết quả kinh doanh các quý tới, Giá có thuế về 10k nếu kết quả kinh doanh không khả quan trong các quý tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.