GameonVentures

HC, H4, Hiệu chỉnh và giảm giá

BINANCE:HCBTC   None
Sóng hiệu chỉnh trong ngắn hạn tạo cho HC lực buy mạnh mẽ trong thời gian gần đây để chuẩn bị cho xu hướng giảm sâu của mình