Tulamai

HCM - dành cho khẩu vị chấp nhận rủi ro khi giá đã vượt đỉnh

HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Xu hướng có, nếu u chấp nhận ăn 3 lỗ 1.
Hãy nhớ không thể điều khiển, kiểm soát được ngài thị trường. không ai kiểm soát được thì trường, thị trường sẽ đi về đâu?
tôi cũng chảng cần phải biết nó đi về đâu thì tôi mới có kiếm được lợi nhuận.
Hãy xác định rủi ro ở đâu và bao nhiều?
hãy chấp nhận rủi ro.
Just đo ít.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.