hoanganhchu

Cổ phiếu HCM: Dấu hiệu giá xuống

Giá xuống
HOSE:HCM   CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Mẫu hình 3 đỉnh, giá rơi khỏi đường Neckline => hình tháng đường kháng cự ở mốc giá 51.500
2. Đường DI- vượt lên => dấu hiệu của phe bán áp đảo trong thời gian tới.
3. RSI đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ko tương xứng với các đỉnh giá => dấu hiệu của việc mất dần sức mạnh giá tăng.
4. Mặc dù đóng nến phiên hôm nay tạo cặp nến "nhấn chìm đảo ngược" nhưng xu hướng ngắn hạn chung vẫn là giảm.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.