HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
Chờ ở điểm cần chờ cuối cùng rồi HDB cũng về đây.
Thiết nghĩ đôi khi chỉ một chút FOMO cũng bị gồng thêm 1 đoạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.