HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
1. Hình thành mẫu hình vai đầu vai. Giá đã rơi qua đường viền cổ.
2. Đường DI- chủ đạo.
3. RSI đi xuống qua 30.
4. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở vùng giá: 22k - 24k.

Gọi tôi là Chu !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.