HOSE:HDB   NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HỒ CHÍ MINH
- Biểu đồ tuần: Uptrend
- Biểu đồ ngày: sóng hồi kết thúc = mẫu hình đảo chiều vai đầu vai ngược
- Kế hoạch mua
+ Giá mua: 31.2
+ Giá cắt lỗ: 28.25
+ Giá chốt lời: 4x
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.