COMEX:HG1!   Hợp đồng Tương lai Đồng
Đồng đang quay lại vùng hỗ trợ khu ngày, có thể buy ở giá 4.02