HOSE:HID   CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM
HID target 4K như hình